Lycka omsorg logotyp
Sök
Stäng denna sökruta.

Vi prioriterar dig!

Våra policys

Vår värdegrund bygger på att ge omvårdnad med omsorg från hjärtat

Tveka inte att höra av dig till oss!

Policys

Vår organisation är dedikerad till att skapa en trygg och stödjande miljö för våra klienter inom omsorg. Våra policys är utformade för att säkerställa högsta kvalitet i tjänsterna vi tillhandahåller och för att främja en atmosfär av respekt, värdighet och empati.

Frågor? Tveka inte att kontakta oss!

Arbetsmiljöpolicy

Vårt mål är en skadefri verksamhet där faror och risker för ohälsa i arbetet uppmärksammas och åtgärdas effektivt. Därför arbetar vi så här med arbetsmiljön:

• Vi uppmärksammar och åtgärdar risker i det dagliga arbetet
• Vi följer upp att arbetsmiljöregler som berör verksamheten efterlevs
• Vi säkerställer att arbetsmiljöarbetet utförs som beslutats
• Vi följer regelbundet upp medarbetarnas individuella ansvar
• Vi utreder ohälsa, olycksfall och tillbud
• Vi har regelbundna arbetsplatsträffar där verksamheten i dess helhet behandlas
• Vi följer upp vårt arbetsmiljöarbete minst en gång per år
• Vi lever upp till kraven på dokumentation

Bemötandepolicy

Våra kunder ska kunna leva sina liv som de vill utifrån deras bakgrund, i nutid och framtid. Vi lyssnar på dem och respekterar deras rätt att bestämma själva.

Det innebär att:
– Våra kunder och anställda får förtroende för vår verksamhet genom goda relationer
– Vi respekterar och lyssnar till våra kunder och vår personal
– Vi ger våra kunder och anställda tid för samtal
– Vi respekterar våra kunders och anställdas integritet
– Vi respekterar våra kunders och anställdas livsåskådning

Kvalitetspolicy

Lycka omsorg ABs affärsidé är att utföra omvårdnadstjänster och servicetjänster åt offentlig förvaltning.
Kundnytta och kundvärde säkerställer vi genom att bedriva verksamheten i nära samarbete med våra kunder och i strukturerade processer.


Lycka omsorg AB följer avtal, gällande lagar, förordningar och övriga branschspecifika krav inom de områden vi arbetar.
Våra medarbetares kompetens säkerställer vi genom omvärlds- och kundstyrd kompetensutveckling.
Vi är pålitliga, affärsmässiga och behandlar alla lika oavsett kön, hudfärg, religion eller sexuell läggning.
Vi följer upp och ständigt förbättrar vårt ledningssystem för kvalitet med fokus på kundtillfredsställelse, processtillämpning och medarbetarskap.

Miljöpolicy

Inom Lycka omsorg AB ska omsorgen om miljön påverka all verksamhet och ingå som en naturlig del i det dagliga arbetet.
Miljöarbetet ska präglas av helhetssyn och omfatta alla led i verksamheten. Medarbetarnas kunnande och delaktighet är viktigast för vårt miljöarbete. Inom de verksamheter vi arbetar vill vi genom vårt aktiva miljöarbete vara ett föredöme och därmed stärka vår konkurrenskraft.


Vi strävar efter:
• Förståelse och engagemang för miljöfrågor bland våra medarbetare genom information, utbildning, delaktighet och ansvar.
• Förebyggande miljöarbete inriktat mot ständiga förbättringar
• Att betrakta lagar och föreskrifter inom miljöområdet som minimikrav
• Ökad miljömedvetenhet hos våra leverantörer, kunder och andra intressenter genom aktiv påverkan och tydlig och öppen kommunikation.

Värdegrund

”Du ska leva ditt liv som du vill utifrån din bakgrund, hur du vill leva ditt nuvarande liv och hur du vill ha det i framtiden.
Vi lyssnar på dig och respekterar din rätt att bestämma själv”

Visselblåsartjänst

Tipsa helt anonymt